LeakBot Producentgaranti

LeakBot er udviklet og produceret af Homeserve Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN registreret i England med nummer 08442778 (“HomeServe”). Detaljerne af LeakBot’s Producentgaranti findes her: <URL>

Ting, du skal vide om LeakBot.

Du har modtaget LeakBot fra en leverandør (“Leverandør”) som ikke er HomeServe.

Hvis du ikke er enig i følgende betingelser, så installér venligst ikke LeakBot i dit interne ferskvandssystem.

1. Såfremt den møder Installationskriterierne (herunder), opdager LeakBot lækager i dit interne ferskvandssystem i din ejendom fra og med 5 ml. pr. minut. LeakBot forhindrer ikke lækager. LeakBot alarmerer dig i tilfælde af lækage ved at afgive en lyd eller ved hjælp af SMS, notifikation på app eller via e-mail (en ”Alarm”).

Installationskriterier:

For at LeakBot kan opdage lækager i det interne ferskvandsystem, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • LeakBot skal være installeret på røret til det interne vandforsyningsnet, inden det forgrener sig ud og rundt på ejendommen.
 • LeakBot skal være installeret mellem 30 og 60 centimeter fra stedet, hvor vandforsyningsrøret kommer ind på ejendommen, og
 • i løbet af enhver 24-timers periode, kræver LeakBot, at der strømmer noget vand igennem det interne ferskvandsystem, men også en periode på mindst 3 timer, hvor der ikke bruges noget vand.

BEMÆRK VENLIGST:

LeakBot opdager ikke følgende:

 • Lækager, der ikke findes i det interne ferskvandsystem
 • Lækager, der findes i et lukket system, for eksempel i dit centralvarmesystem eller spildevandsystem
 • en ny lækage i dit interne ferskvandsystem hvor en allerede eksisterende lækage ikke er blevet repareret
 • lækager, der findes i røret til vandforsyningsnettet inden stedet, hvor LeakBot er installeret

Alarmer vedrørende et kontinuerligt og hurtigt vandflow bliver kun udløst efter 60 minutter (eller mindre hvis anden tid valgt i app’en) i tilfælde, hvor LeakBot ikke har opdaget en allerede eksisterende kontinuerlig lækage med lavt vandflow.

2. Hvis LeakBot ikke møder Installationskriterierne, kan den deaktiveres

3. LeakBot er kun til huslig og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge LeakBot til nogen kommercielle eller forretningsmæssige formål, ej heller videresalg. LeakBot kan deaktiveres, hvis der er begrundelse for at tro, at LeakBot bliver brugt i kommerciel eller forretningsmæssig sammenhæng, til videresalg eller på anden måde i strid med disse betingelser.

4. HomeServe og Leverandøren er ikke ansvarlige for følgende:

 1. omkostninger, tab eller skade som følge af, at du ikke bruger LeakBot i overensstemmelse med producentens henvisninger;
 2. omkostninger, tab eller skade som følge af, at LeakBot ikke møder installationskriterierne;
 3. omkostninger, tab eller skade som følge af et problem forårsaget af tab af forbindelse med det relevante netværk;
 4. omkostninger, tab eller skade som følge af ikke at have modtaget, hørt eller handlet på en Alarm;
 5. omkostninger, tab eller skade forårsaget af lækager, der ikke falder indenfor LeakBots anvendelsesområde (som specificeret i paragraf 1 ovenfor);
 6. omkostninger, tab eller skade som resultat af ikke at følge instruktionerne udleveret ved registrering af LeakBot;
 7. omkostninger vedrørende identifikation og reparation af en lækage som følge af en Alarm;
 8. stigninger i vandregning;
 9. tab eller skade som følge af, at du eller nogen anden ændrer på radiofrekvenser på dit kontrolsystem;
 10. at udskifte batterier på din LeakBot;
 11. omkostninger, tab eller skade som følge af:
  1. at LeakBot ikke udsender en Alarm fordi den ikke er forbundet til vandforsyningsrøret,
  2. at LeakBot bliver slukket eller sat på lydløs, eller
  3. LeakBot ikke indeholder fungerende batterier.
 12. omkostninger, tab eller skade som følge af det interne VVS-system i din ejendom:
  1. bliver beskadiget (forsætteligt eller ved uheld),
  2. ikke længere tjener sit formål (af en hvilken som helst grund), eller
  3. ikke overholder love og bekendtgørelser vedrørende VVS-systemer; og
 13. efter en Alarm, omkostningerne ved arbejde foretaget af dig selv eller andre, der ikke på forhånd er autoriseret af os.

5. Du tilkendegiver, at adgang til LeakBot kan afbrydes om nødvendigt af overbevisende grunde (vedligeholdelse eller for at fjerne uforudsete sårbarheder).

6. Enhver intellektuel ejendom og immaterielle rettigheder i LeakBot tilhører HomeServe.

7. Du indvilliger i ikke at (i) dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opnå eller opfatte kildekoden til LeakBots softwarekomponenter, og du bekendtgør at du ikke har ret til at opnå eller bruge en sådan kode; eller (ii) skabe afledte produkter fra LeakBot’en eller kildekoden, undtagen i tilfælde, hvor det er udtrykkeligt tilladt som følge af obligatorisk eller ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

8. HomeServe indsamler fra tid til anden data vedrørende dit vandforbrug og aflæsninger fra din LeakBot. Den data bliver kun brugt i forbindelse med funktionen af din LeakBot. Når HomeServe behandler personlige oplysninger, sker det i overensstemmelse med privatlivspolitikken, som findes her: https://leakbot.io/privacy-policy/

9. Der kan fra tid til anden forekomme ændringer i disse vilkår og betingelser, og du vil i så fald blive underrettet herom. Hvis du er imod sådanne opdateringer, så gør venligst afsender opmærksom herpå øjeblikkeligt, så din LeakBot kan blive deaktiveret. Hvis du ikke anmoder om at få din LeakBot deaktiveret indenfor 7 dage efter opdateringsvarsel, accepterer du at være bundet af de nye vilkår.